Raport w sprawie udzielonego zamówienia

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. Nazwa Wnioskodawcy/Beneficjenta (zamawiającego):

Proca E. Doryń, J. Doryń Sp. Jawna 90-764 Łódź, ul. Legionów 112

 

  1. Nazwa projektu:

Zakup oraz zastosowanie technologii w procesie obróbki szkła za pomocą urządzeń służących do obrabiania najnowocześniejszych technologicznie surowców w firmie „PROCA” Sp. Jawna

 

  1. Oś priorytetowa i działanie:

Projekt realizowany w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup automatycznej ukosowarko-fazowarki do ukosowania krawędzi prostych i fazowania rantów z układem polerowania na bazie tlenku ceru wyposażonej w zespół dwunastu ściernic.

 

  1. Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług VAT) wyrażona w PLN 506469,60, co stanowi kwotę euro: 126000,00, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych został przyjęty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o:

Rozmowy telefoniczne, z których została sporządzona notatka służbowa, zebrane oferty handlowe, katalogi stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Raportu[1].

 

II. PRZETARG, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE II ZASAD (wypełnić jeśli dotyczy)

 

  1. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia:

03.02.2012 – wywieszenie ogłoszenia o przetargu w biurze sprzedaży w siedzibie Klienta

03.02.2012 – strona internetowa Beneficjenta

 

  1. Liczba otrzymanych ofert: 3

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena

Nazwa kryterium I

CENA

ilość przyznanych punktów

Nazwa kryterium II

PARAMETRY TECHNICZNE URZąDZENIA

ilość przyznanych punktów

Suma otrzymanych punktów

1

2

3

4

5

6

1.

Elettromeccanica Bovone srl, Via Molare 23/c, 15076 Ovada AL.-Włochy

112.000,00 euro

 

65pnkt.

 

30pnkt.

 

95pnkt

2.

EPO

02-340 Warszawa,

ul. Białobrzeska 37

130.000,00 euro

 

60pnkt.

 

15pnkt

 

75pnkt

3

MAK Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A

52.500,00

USD

 

0pnkt.

 

0pnkt.

 

0pnkt.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty, które zostały poddane ocenie zgodnej z kryteriami podanymi w ogłoszeniu.

Firma „Mak” przedstawiła ofertę na maszynę niezgodną z wymogami technicznymi pod względem ilości wrzecion – posiada 11 a nie 12, co ma wpływ na jej innowacyjność, oraz gabaryty tej maszyny znacząco przewyższają założone pod względem zarówno wymiarów jak i wagi.

     W związku z powyższym porównano dwie oferty, z których pod względem ceny oraz parametrów technicznych zdecydowanie zwyciężyła oferta firmy „Elettromeccanica Bovone srl”. Oferta jest tańsza o 18.000 Euro aczkolwiek firma zwycięska nie wliczyła kosztów montażu, opisała jedynie jakie koszty będziemy musieli pokryć dodatkowo, za co odjęto 5pnkt z oceny z kryterium „cena”. Oferta spełnia wszystkie warunki z kryterium „parametry techniczne urządzenia”.

Firma „Epo” zajęła w związku z powyższym drugie miejsca i otrzymała 75pnkt w tym 60pnkt z kryterium „cena” i tylko 15pnkt za parametry techniczne z uwagi na bardzo istotną kwestię, iż maszyna fazuje szkło jedynie w grubości od 3mm – 15mm a to miałoby wpływ na uzyskane przez nas rezultaty w postaci przychodów ze sprzedaży, gdyż posiadamy w ofercie także szkło grubsze aniżeli 15mm, którego nie moglibyśmy fazować. Ponadto maszyna ta jest również dużo wolniejsza aniżeli fazowarka zaproponowana przez firmę „E.Bovone”, przez co byłaby mniej wydajna, co również mogłoby mieć wpływ na wielkość sprzedaży wykonywanych przez nią usług.

 

  1. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

Elettromeccanica Bovone srl, Via Molare 23/c, 15076 Ovada AL. - włochy

 

  1. Uzasadnienie:

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty, z których dwie spełniały wymogi pod względem technicznym. Firma Elettromeccanica Bovone potwierdziła, załączonymi do oferty dokumentami, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu.

Zgodnie z wytycznymi Beneficjent rozesłał zapytania ofertowe do firm, umieścił w siedzibie firmy w miejscu ogólnie dostępnym oraz upublicznił ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej. Wszystkie zastosowane procedury miały na celu spełnienie zasad jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencyjności, równego i niedyskryminowanego traktowania wykonawców i wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie oferty.

Załączniki

 1. Notatka służbowa z przeprowadzonych rozmów telefonicznych dotyczących ustalenia szacunkowej wartości maszyny
 2. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty stanowiące podstawę wyceny dostaw lub usług,
 3. inne…….……………………………………………………………………………………………………


[1] Dotyczy dostaw i usług

Zmiana siedziny firmy po 29 września 2014 r.


Szanowni Państwo!

Z dniem 29 września r. zmianie uległ dotychczasowy adres oraz siedziba firmy Proca.

Adres nowej siedziby:

91-328 Łódź,
ul. Polna 22

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery NIP, REGON, KRS, konta bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres.


Rozumiem